Aplikacja do rekrutacji, preboarding, onboarding, offboarding, aplikacja do zarzadzania szkoleniami, aplikacja do urlopów, aplikacja do budżetowania, program sugestii pracowniczych, kalkulator ZFŚS, program do delegacji, certyfikaty UDT, portal HRM, portal pracowniczy, program do umów zleceń, czy szkolenia stanowiskowe – to tylko wybrane przykłady aplikacji wykorzystywanych przez użytkowników Qalcwise.

Każda aplikacja dla HR odpowiada w 100% indywidualnym potrzebom użytkowników. Średni czas przygotowania i uruchomienia aplikacji wynosi do 4 tygodni.

Każda aplikacja HR na platformie Qalcwise może być dostępna zarówno na komputerze stacjonarnym, jak i dowolnym urządzeniu mobilnym. Do obsługiaplikacji potrzebny jest jedynie dostęp do Internetu i przeglądarka internetowa. Aplikacji nie instaluje się na urządzeniach.

Wszystkie aplikacje dla HR mogą wymieniać dane z innymi systemami poprzez mechanizmy integracyjne lub wymiany plików.

ZOBACZ Z JAKICH APLIKACJI KORZYSTAJĄ UŻYTKOWNICY QALCWISE W OBSZARZE HR

Kadry i płace

Ikona sprzedaż i marketing

Preboarding

Tworzenie zadań preboardingowych zależnie od stanowiska pracy; planowanie zadań z wyprzedzeniem zależnie od planowanej daty zatrudnienia; wysyłanie powiadomień mailowych do działów firmy z zadaniami do wykonania; integracja zadań ze zdarzeniami w MS Outlook; rejestrowanie zrealizowanych zadań przez działy firmy, w tym z załącznikami; wysyłanie powiadomień do nowego pracownika np. z ankietą, skierowaniem na badania lekarskie, powitaniem, harmonogramem spotkań, materiałami do zapoznania, itd.; tworzenie harmonogramów spotkań, np. z Zarządem, buddy’m, IT, opiekunem HR; tworzenie grafików pracy; tworzenie programów i harmonogramów szkoleń, w tym BHP, z uwzględnieniem grafiku pracy; bieżące monitorowanie stanu realizacji zadań przez HR na tzw. kartotece pracownika; obsługa z komputera lub urządzenia mobilnego; raportowanie i KPI.

Flaga polski
Logo Qalcwise
Logo Qalcwise

Kadry i płace

Ikona sprzedaż i marketing

Onboarding

Potwierdzanie przyjęcia dokumentów pracowniczych; potwierdzanie przekazania odzieży roboczej, sprzętu IT, kart identyfikacyjnych, samochodu służbowego, dostępów do zasobów informatycznych itd.; rejestrowanie wykonania zadań do wykonania zarówno przez pracownika, jak i zespół wdrożeniowy; rejestrowanie wykonania szkoleń stanowiskowych przez pracownika i zespół wdrożeniowy; planowanie nowych zadań i szkoleń (np. produktowych) dla pracownika i zespołu wdrożeniowego; wysyłanie powiadomień mailowych o konieczności wykonania zadania czy szkolenia; ankiety satysfakcji pracownika; ankiety oceny pracodawcy; wysyłanie materiałów szkoleniowych, filmów instruktażowych, instrukcji, procedur, itd.; bieżące monitorowanie stanu realizacji zadań i szkoleń przez HR; obsługa z komputera lub urządzenia mobilnego; raportowanie i KPI.

Flaga polski
Logo Qalcwise
Logo Qalcwise

Kadry i płace

Ikona sprzedaż i marketing

Macierz kompetencji

Pobieranie i przetwarzanie danych o pracownikach oraz ich wydajności i jakości na stanowiskach roboczych z MES oraz wyliczanie wskaźników wydajności i jakości; dane o zakładanych wydajnościach stanowisk roboczych na liniach produkcyjnych; algorytm automatycznie przypisujący pracownika do stanowiska roboczego wg macierzy kompetencji; wysyłanie powiadomień na telefony komórkowe pracowników, na jakiej linii produkcyjnej i stanowisku ma się zalogować (na początek zmiany); wysyłanie sygnałów do MES, na jakie inne stanowisko robocze ma się zalogować np. w wyniku obniżenia wydajności; integracja z ERP/MES; integracja z HR (informacja o dostępności / niedostępności pracowników).

Flaga polski
Logo Qalcwise
Logo Qalcwise

Kadry i płace

Ikona sprzedaż i marketing

Ankiety pracownicze

Pobieranie danych o nowozatrudnionych i zatrudnionych pracownikach z systemu HR; automatyczne kolejkowanie wielu rodzajów ankiet, np. w zależności od czasu zatrudnienia, zdarzeń biznesowych czy kalendarzowych; wysyłanie linków do ankiet na e-mail czy SMS; definiowanie dowolnych ankiet pracowniczych i sposobów ocen; dostępność ankiet z kiosków pracowniczych na produkcji; wypełnianie ankiet przez pracowników z różnych urządzeń; bieżący widok stanu wypełnionych ankiet w HR, w tym KPI, procenty, itd.; automatyczne przypominanie pracownikom o konieczności wypełnienia ankiety; analityki i dashboardy.

Flaga polski
Logo Qalcwise
Logo Qalcwise

Kadry i płace

Ikona sprzedaż i marketing

BHP

Planowanie i rejestrowanie wyników audytów stanu BHP wraz z archiwizowaniem dokumentacji; obsługa zgłoszeń wypadków przy pracy, tworzenie protokołów powypadkowych, przekazywanie do ZUS, naliczanie zasiłku, obsługa poleceń powypadkowych; wykonywanie pomiarów środowiska pracy wraz ze sprawozdaniami; aktualizacją ryzyka zawodowego, potwierdzaniem przez pracowników, informowaniu o wynikach pomiarów, planowanie poprawy warunków; tworzenie charakterystyk stanowiska pracy; obsługa i raportowanie wyników szkoleń BHP; obsługa zasobów higieny osobistej i odzieży roboczej; raportowanie, np. roczne analizy stanu BHP.

Flaga polski
Logo Qalcwise
Logo Qalcwise

Kadry i płace

Ikona sprzedaż i marketing

Certyfikaty UDT

Pulpit (kokpit menedżerski) z certyfikatami UDT wraz z terminami do wygaśnięcia, mechanizm kilkustopniowego i automatycznego wysyłania powiadomień mailowych do operatorów urządzeń i ich przełożonych o konieczności odnowienia certyfikatów UDT, odnawianie certyfikatów UDT wraz z załączaniem zdjęć certyfikatów, automatyczne przenoszenie certyfikatów do archiwum po utracie ważności, rejestrowanie nowych certyfikatów UDT, zaawansowane zarządzanie operatorami urządzeń (dodawanie, zmiana działu, odejście z pracy, itd.), analityka.

Flaga polski
Logo Qalcwise
Logo Qalcwise

Kadry i płace

Ikona sprzedaż i marketing

Portal pracowniczy

Umożliwia samoobsługę pracowników; wgląd do wszystkich zdarzeń i statusów; wnioskowanie, np: o urlop, nadgodziny,szkolenia, zaświadczenia;workflow

Flaga polski
Logo Qalcwise
Logo Qalcwise

Kadry i płace

Ikona sprzedaż i marketing

Obsługa benefitów

Definiowanie benefitów; tworzenie dowolnych ankiet dla pracowników; automatyczne rankingi; rejestrowanie wykorzystania benefitów; ocena efektywności, KPI i raportowanie

Flaga polski
Logo Qalcwise
Logo Qalcwise

Kadry i płace

Ikona sprzedaż i marketing

Wnioski delegacyjne

Tworzenie wniosków delegacyjnych; wnioskowanie o zaliczki; integracja z kartami pre-paid lub kredytowymi; kalkulowanie kosztów; workflow; KPI i raportowanie

Flaga polski
Logo Qalcwise
Logo Qalcwise

Kadry i płace

Ikona sprzedaż i marketing

Szkolenia stanowiskowe

Pulpit (kokpit menedżerski) ze szkoleniami pracowników i stanem zaawansowania, kartoteka pracownika z bieżącymi informacjami o szkoleniach, egzaminach, certyfikatach i ankietach pracowniczych, kwestionariusze postępów szkolenia, kwestionariusze egzaminów i certyfikacji, kwestionariusze ocen pracowniczych, dodawanie nowych szkoleń i zadań szkoleniowych, mechanizmy automatycznego planowania szkoleń i spotkań, integracja z MS Outlook, analityki i raportowanie

Flaga polski
Logo Qalcwise
Logo Qalcwise

Kadry i płace

Ikona sprzedaż i marketing

Program sugestii pracowniczych

Składanie wniosku innowacyjnego przez pracownika, widok stanu realizacji wniosku przez pracownika, dostęp do salda przyznanych punktów oraz benefitów przez pracownika i przełożonych, wbudowany workflow, generowanie składników płacowych i importowanie do systemu ERP, rankingowanie najlepszych pomysłów i ich autorów, dostępność z urządzeń mobilnych i komputerów, analityka i raportowanie.

Flaga polski
Logo Qalcwise
Logo Qalcwise

Kadry i płace

Ikona sprzedaż i marketing

Aplikacja do urlopów

Składanie wniosków na planowane nieobecności przez pracowników (np. urlopy); dostęp do salda urlopowego; przesyłanie informacji o nieplanowanych nieobecnościach przez pracowników (np. choroby, nieobecności); automatyczna dystrybucja wniosku do przełożonego; workflow; aktualny status wniosku; historia wniosków; automatyczna aktualizacja grafiku pracy (kalendarza); integracja z systemem HR; dostęp z urządzeń mobilnych

Flaga polski
Logo Qalcwise
Logo Qalcwise

Prosto. Skutecznie. Wydajnie. Qalcwise

Automatyzujemy dowolne procesy biznesowe. Szybko, na życzenie i bezpiecznie.